• Uw gezin bestaat uit twee of meer personen.
 • De au pair die u heeft geselecteerd heeft nog niet eerder voor uw gezin (in het buitenland) gewerkt.
 • De au pair helpt maximaal acht uur per dag, maximaal 30 uur per week en maximaal 5 dagen per week. Daarnaast heeft de au pair minimaal twee vrije dagen per week.
 • Uw au pair verricht alleen lichte huishoudelijke werkzaamheden.
 • U dient een kamer in uw huis beschikbaar te stellen voor de au pair gedurende de periode dat de au pair bij uw gezin verblijft. Deze kamer is alleen bedoeld voor de au pair en mag niet gedeeld worden met een gezinslid of andere personen. De au pair dient toegang te hebben tot een badkamer met douche of bad gelegenheid en toilet en de kamer dient voorzien te zijn van minstens 1 raam dat open kan, een bed, een tv, een laptop of pc met internet, een kledingkast, een kast voor privé spullen, een stoel of bank en een bureau of tafel.
 • U staat ingeschreven in Nederland in de gemeentelijke basisadministratie (GBA) van uw woonplaats (gemeente).
 • U schrijft een uitnodigingsbrief aan de au pair
 • U maakt een dagindeling samen met de au pair
 • U moet over voldoende en duurzaam inkomen beschikken om in uw eigen levensonderhoud en dat van uw au pair te voorzien. Het inkomen dat u moet aantonen is een bruto maandbedrag. Dit is het bedrag dat in de arbeidsovereenkomst of de salarisspecificatie (loonstrook) staat. Op uw loonstrook vindt u dit bedrag bijvoorbeeld in het vakje 'SV-loon'. SV-loon wordt soms ook 'loon SV' of '(bruto)loon SVW' genoemd.

Als gezin/echtpaar moet u beschikken over een bruto maandinkomen minimaal gelijk aan het normbedrag voor echtparen/ongehuwd samenwonenden. Dit inkomen moet voor minimaal 12 maanden beschikbaar zijn op het moment van de aanvraag.

Als alleenstaande ouder moet u beschikken over een bruto maandinkomen minimaal gelijk aan het normbedrag voor alleenstaande ouders. Dit inkomen moet voor minimaal 12 maanden beschikbaar zijn op het moment van de aanvraag.

Dit maandbedrag wordt verhoogd met een bedrag om te voorzien in het onderhoud van de aupair. U kunt de bruto maandbedragen in de tabel vinden:

Normbedragen

De normbedragen in het kader van Wml worden ieder jaar op 1 januari en 1 juli door de Minister van SZW herzien en gepubliceerd in de Staatscourant. De normbedragen zijn dus geldig tot het moment dat een nieuw normbedrag wordt bekendgemaakt door de Minister van SZW. Hierna volgen de Wml-normbedragen zoals die gelden vanaf 1 januari 2018.

Op de website www.ind.nl is inmiddels een bericht geplaatst.

Normbedragen au pair:
Verblijf als au pair Wml-norm per maand Per maand exclusief vakantiegeld
Echtparen en ongehuwd samenwonenden € 1704,24 € 1578,00
Alleenstaanden en alleenstaande ouders € 1192,96 € 1104,60

Wat moet het gastgezin verdienen?

Voor het gastgezin geldt dat de bovenstaande bedragen worden aangevuld met 50% van het minimumloon voor echtparen:

 • inclusief vakantiegeld:   € 1704,24 : 2 =  € 852,12
 • exclusief vakantiegeld:  € 1578,00 : 2 =  € 789,00

De normbedragen voor het gastgezin zijn als volgt:

 • Normbedrag echtparen of geregistreerd partners + normbedrag au pair (50%) inclusief vakantiegeld:
  € 1704,24 + € 852,36 = € 2556,36
 • Normbedrag echtparen of geregistreerd partners + normbedrag au pair (50%) exclusief vakantiegeld:
  € 1578,00 + € 789,00 = € 2367,00
 • Normbedrag alleenstaanden of alleenstaande ouders + normbedrag au pair (50%) inclusief vakantiegeld:
  € 1192,96 + € 852,12 = € 2045,08
 • Normbedrag alleenstaanden of alleenstaande ouders + normbedrag au pair (50%) exclusief vakantiegeld:
  € 1104,60 + € 789,00 = € 1893,60
Bruto normbedragen

De normbedragen in het kader van Wml = Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag worden ieder jaar op 1 januari en 1 juli door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid herzien en gepubliceerd in de Staatscourant. Omdat de IND uitgaat van de normbedragen van de Wml dient u er rekening mee te houden dat de normbedragen op 1 januari en 1 juli wijzigen.


(sv) bedragen

Bovenstaande bedragen zijn brutobedragen. Bij inkomen uit arbeid in loondienst wordt gekeken naar het sv-loon. Dit is het loon waarover de premies voor de sociale verzekeringen worden berekend. Het sv-loon is te vinden op de loonstrook en wordt soms ook loon voor de Zorgverzekeringswet (ZVW) of loon voor loonheffing (fiscaal loon) genoemd. Het inkomen moet vanaf het moment van indiening van de aanvraag nog minimaal 12 maanden beschikbaar zijn.


Host Family Contact Banner met een "neem nu contact op" bericht

Feedback Banner met "jouw tips" bericht